Kişisel Verilerin Korunması

loading

KUR HESAPLA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz 7 Nisan 2016 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”  ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.

1-Tanım;

Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz kişisel verilerinizi “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ve aşağıda yer alan kapsamda kaydedip saklayacak ve güncelleyecektir. Kişisel verileriniz ancak mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde  işlenebilecektir.

2-Kişisel Verileriniz ;

-Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız, Doğum yeri ve tarihiniz, ana/baba adınız, cinsiyetiniz, medeni haliniz ve bunun gibi diğer kimlik bilgilerinizin tamamı,

-Adresiniz, telefon numaranız, e posta adresiniz, işyeri bilgileriniz ve bunun gibi diğer iletişim bilgileriniz,

-Araç kiralama sözleşmesi akdedilirken edinilmiş olan tarafınıza ait bilgiler,

-Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal bilgileriniz, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, kredi notunuza ilişkin bilgiler ve ekleri,

-Şube ve ofislerimizi ziyaretiniz esnasında tutulmuş olan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,

-Otoparklarımızın kullanılması halinde kayıt altına alınmış olan araç plaka bilgileriniz,

-Araç kiralama sözleşmesinin eki mahiyetinde talep edilerek alınmış olabilecek faaliyet belgesi, mesleki yeterliliği ispat aracı olarak kullanılabilecek mesleki veriler, meslek kuruluşu mensubiyetini gösterir kimlik kartlarındaki kişisel bilgileriniz, imza sirküleri ve imza beyannameniz,

-Şirketimize ait mail adreslerine göndermiş olduğunuz maillerde yer alan kişisel bilgiler, yasal adresimize göndermiş olduğunuz mektuplarda yer alan bilgiler,

-Sosyal Güvenlik kurumu verileriniz,

-Çağrı merkezi aracılığıyla yapılmış olan görüşmelerde tutulan ses kaydınız,

-Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız halinde özgeçmişiniz, referanslardan elde edilebilecek kişisel bilgileriniz,

-Şirketimizde işe başlamanız halinde personel özlük dosyasında yer alan bilgilerin tamamı, işin gerekliliğine dair talep edilebilecek sağlık dosyası ve bunun gibi kişisel bilgileriniz.

3-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

Şirketimiz iştigal alanına giren araç kiralama hizmetleri ile bu hizmetle bağlantılı her türlü ürün ve hizmetleri sunabilmek amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve bunlar gibi araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan kimlik, adres ve sair kişisel verileri kanunda belirtilen ve kanuna uygun şekilde kaydeder, işler. Mevzuat gereği ve kamu otoriteleri tarafından zorunlu tutulan kişisel verileri saklar.

Şirketimizden almış olduğunuz hizmetler kapsamında elde edilen ve 2. Maddede belirtilen kişisel bilgileriniz, aşağıda belirtilen çeşitli kanunlara uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla analiz yapma,

   

 • Rezervasyonlarınıza ilişkin tarafınıza bilgi verilmesi,

 

 • Faturalandırma yapılması,

  

 • Kimliğinizin doğrulanması,

 

 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Grup şirketlerin iç politika ve kurallarına uyum sağlama,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve memnuniyetin arttırılmasına yönelik çalışmalarda,
 • Düzenlenmiş olan hizmetlerimize, indirimlere, kişiye özel reklam/kampanya ve diğer faydaların sunulması ve bu kapsamda olmak üzere tarafınıza tanıtıcı/bilgilendirici e posta gönderilmesi,  ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Mail-order ve virman talimatları gibi tahsilat işlemlerinin yapılması,

 

 • Araç koruma hizmetlerinin sağlanması,

  

 • Aylık / günlük araç kiralama tekliflerinin tarafınıza ulaştırılması,
 • Hizmet kalitesinin arttırılmasını teminen, şirketimiz haricindeki bir firmadan/gerçek kişiden teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarını müşterilerine sunulması,
 • Resmi merci ve kuruluşların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Yasadan kaynaklı Emniyet birimleri gibi kamu kurumlarıyla araç kiralama bilgilerinin paylaşılması gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü gerçek ya da tüzel kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetlerle bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
 • Yol yardım hattının aranması durumunda yerinizin tespit edilerek yetkili kurumlarla paylaşılması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması;

Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda yer alan amaçlar ile yasal düzenlemeler kapsamında, aşağıda sıralananlarla sınırlı olmaksızın, yurtiçinde ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir;

 • Şirketimizin bağlı bulunduğu grup şirketlerine,

 

 • Tarafınıza evrak gönderilmesi gerektiği takdirde kurye ve kargo şirketlerine,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer kişilere,

   

 • Finansal kuruluşlara,

   

 • Bankalara,
 • Size önemli bildirimlerde bulunmak üzere GSM şirketlerine,

   

 • Yetkili temsilci ya da vekilinize,
 • Mahkeme ve icra müdürlükleri, vergi daireleri gibi resmi kurumlar ile diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet alınan, birlikte çalışılan kuruluşlara, alt işverenlere aktarabilir.

5-Kişisel verilerin hangi yöntemler ile toplanabileceği;

Şirketimiz kişisel verileri, Genel Müdürlük, Şubeler,  internet veya çağrı merkezi , mobil uygulamalar, kısa mesaj, sesli yanıt sistemi ve sair yüz yüze kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda ;  Kişisel verilerin kullanılmasına dair rızanız ve/veya Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5 ve 6 . maddelerine dayanarak toplayabilir, işleyebilir ve aktarabilir.

6-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre 07.10.2016 tarihinden başlamak üzere sahip olduğunuz haklar;

Kanunun uygulanmasına yönelik ve mevzuattan kaynaklanan tüm taleplerinizi ve sorularınızı Libya Caddesi No:13, Çankaya– Ankara adresinde bulunan Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin

 a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,

 f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde şirketimizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.Privacy Policy


BOREAS TURİZM A.Ş built the Cratos Rent A Car app as a Free app. This SERVICE is provided by BOREAS TURİZM A.Ş at no cost and is intended for use as is.


This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.


If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.


The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Cratos Rent A Car unless otherwise defined in this Privacy Policy.


Information Collection and Use


For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to Google AdMob. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.


The app does use third party services that may collect information used to identify you.


Link to privacy policy of third party service providers used by the app


Google Play Services
Log Data


We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.


Cookies


Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.


This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.


Service Providers


We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:


To facilitate our Service;
To provide the Service on our behalf;
To perform Service-related services; or
To assist us in analyzing how our Service is used.
We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.


Security


We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.


Links to Other Sites


This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.


Children’s Privacy


These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.


Changes to This Privacy Policy


We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.


Contact Us


If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.


© 2022 cratosotokiralama.com

Sitemizin kullanışını iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Devam etmekle çerez kullanımını onaylamaktasınız.

X